วิสัยทัศน์ พ้นธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนวัดท้องคุ้ง  “ไพโรจน์ประชาสรรค์”  จัดการศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานทางวิชาการ

รู้จักคิดค้นด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สร้างการเรียนรู้ภาษาเพื่อการรับรู้สื่อสาร

บริหารจัดการด้านเทคโนโลยี  และนวัตกรรมการบริหาร     ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภายใต้ความเป็นวัฒนธรรม

และดำรงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีความสุข  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

อัตลักษณ์โรงเรียน       รักความเป็นไทย

 

คำขวัญของโรงเรียน

วิชาเด่น  เน้นวิทย์  คิดสื่อสาร     ชาญเทคโน  เติบโตด้วยตน  บนวัฒนธรรม