ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”   เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2468  โดยอาศัยศาสการเปรียญของวัดเป็นสถานที่เล่าเรียน  มี  ครูเพี้ยม  ภาเว้า  เป็นครูใหญ่ ต่อมาปี พ.ศ.2483  ท่านพระครูไพโรจน์ภัทรธาดา  ได้เริ่มสร้างโรงเรียนใหม่ในพื้นที่ของ  นายแดง  ยินดีสุข  ด้านทิศตะวันออกของวัด  โดยสร้างแบบ ป.2  กระทรวงศึกษาธิการ  2  ชั้น  6  ห้องเรียนแล้วเสร็จในปี 2484  พร้อมทำการเปิดโรงเรียนเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลนาป่า  “วัดท้องคุ้ง” โดยพระครูพิบูลพัฒนาภิรม  เจ้าอาวาสวัดท้องคุ้ง  ได้เมตตาให้ใช้ที่ดินของวัดเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน  จำนวน  8 ไร่ 2 งาน

      
ในปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 9/3  หมู่ที่  2  ตำบลนาป่า  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20000

เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีตอนต้น  
 
มีนายสุทธิโรจน์  บุญชู   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”